Opwaardering Het Van Starkenborghkanaal wordt de komende jaren opgewaardeerd. Dit omdat de vaarweg volledig bevaarbaar moet worden voor schepen van het type Va. De opwaardering vindt in 2 fasen plaats. In de eerste fase worden de volgende punten gerealiseerd: Verbreden en verdiepen van het kanaal. Aanleg en afwerking van gronddepots. Aanpak van de boordvoorzieningen en kabels en leidingen langs het kanaal. Passerende schepen op het Van Starkenborghkanaal Verbreding en verdieping Voor het verbreden en verdiepen van het kanaal wordt de zuidzijde van het kanaal gebaggerd. Het baggerwerk is gekoppeld aan de realisatie van nieuwe bruggen bij Zuidhorn. Het gebaggerde materiaal wordt namelijk gebruikt voor het ophogen van de op- en afritten naar de nieuw te realiseren bruggen bij Zuidhorn. Tenslotte worden in de eerste fase een flink aantal bruggen aangepakt en/of vervangen. Dit betreft de bruggen in Eibersburen, Zuidhorn, Aduard, Dorkwerd en de Noordzeebrug in Groningen. Met bovenstaande maatregelen kan een deel van de vaarweg worden opengesteld voor schepen tot 3000 ton (CEMT-klasse Va). In de tweede fase dient het kanaal volledig opgewaardeerd te worden tot een volledig bevaarbare route voor klasse Va schepen.Voor het Groningse deel van de vaarweg moeten in deze fase onder andere de resterende bruggen worden aangepakt, dit betreft de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbruggen in Groningen, de Borgbrug bij Ruischerbrug, de Bloemhofbrug en de Woldbrug bij Appingedam. Over de uitvoering van de tweede fase en de aanpak van onder andere deze bruggen dienen afspraken te worden gemaakt met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uitvoering Over een lengte van 26 km. (vanaf de voorhaven bij de Oostersluis te Groningen tot Strobos) wordt het kanaal aan de zuidzijde uitgebaggerd. Met deze werkzaamheden wordt de breedte van het kanaal over de gehele lengte verbreed tot minimaal 54 meter. Deze maat is smaller dan in Fryslân. Dit heeft 2 oorzaken; enerzijds omdat het Van Starkenborghkanaal over vrijwel de gehele lengte is ingeklemd tussen wegen. Hierdoor is de te realiseren breedte dus beperkt. Anderzijds is de maat smaller, omdat met een kleinere windtoeslag is gerekend. Verder wordt het kanaal over de hele lengte uitgediept tot minimaal 3,20 meter. De oeververdedigingen voor het Van Starkenborghkanaal aan de zuidoever zijn in de periode 1991-2001 vervangen. Hierbij is rekening gehouden met het Va profiel. De oeververdedigingen aan de noordoever van het kanaal zijn destijds niet vervangen. De oever van het kanaal wordt niet verder verbreed, dus speelt aantasting van Flora en Fauna niet. Dat is wel het geval bij de aanleg van de grondberging in Zuidhorn. Uit onderzoek is gebleken dat er geen waardevolle Flora en Fauna wordt aangetast bij de aanleg van de grondberging. Alle grondaankopen voor de verruiming van het kanaal zijn reeds verricht. De milieuvergunningen en de wijzigingen van het bestemmingsplan zijn ondertussen geregeld. Tijdens de uitvoering van baggerwerkzaamheden bij het kanaal nabij de stad Groningen zijn niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen. Het betreft blindgangers en gedumpte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom is besloten om beveiligd te baggeren. Dit munitiebaggerwerk is inmiddels uitgevoerd, er is relatief veel kleine munitie aangetroffen in en rond het kanaal. Tevens zijn acht antitankmijnen getraceerd. Het munitiebaggerwerk heeft sterk kostenverhogend gewerkt. Planning en kosten De verruiming van het kanaal wordt in trajecten uitgevoerd, waarbij per traject een of meerdere bestekken worden gemaakt. Op grond van de gegevens over het kanaalprofiel en de oeververdediging zijn de volgende werkzaamheden voorzien: Grond ontgraven Grond beveiligd ontgraven (munitiebaggeren) Grond verwerken in depot Aankoop en inrichting depot Aanleg boordvoorzieningen nabij de spoorbrug Zuidhorn, ca. 1,5 km Aanpassing particuliere loswallen Verleggen van kabels en leidingen, grond- en milieu-onderzoek Het totaal van de werkzaamheden wordt geschat op € 25,88 mln. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in 2014. Bron: Provincie Groningen